Wmo

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Contact

Neem bij vragen contact op met het team Wmo. De medewerkers van team Wmo zijn van 9.00 tot 13.00 uur aanwezig in het Wmo adviescentrum. Telefonisch zijn zij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur via telefoonnummer 046 477 88 41 of via wmo@sittard-geleen.nl. We helpen u graag!

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. Het doel van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de maatschappij.

De Wmo ondersteunt mensen met psychische of sociale problemen. Of mensen met een beperking. De Wmo regelt niet alle hulp van de overheid. Ze regelt ook niet in alle gevallen hulp. Maar wie niet op een andere manier hulp kan krijgen, kan hulp vragen van de gemeente. De hulp is er op gericht om samen te zorgen dat de taken zoveel mogelijk zelfstandig uitgevoerd kunnen worden.

Heeft u of iemand in uw omgeving hulp nodig? Dan kunt u dat melden bij de gemeente. Hieronder leest u hoe we te werk gaan als u ondersteuning vanuit de Wmo vraagt.

Als sprake is van spoed nemen we direct contact op. Spoedmeldingen worden met voorrang behandeld.

 1. U neemt contact op met de gemeente

U meldt bij de gemeente dat u hulp nodig heeft. De medewerkers van team Wmo zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 13.00 uur via telefoonnummer (046) 477 88 41 of via wmo@sittard-geleen.nl. Tijdens het gesprek met de medewerker vragen wij kort naar uw hulpvraag. Als de vraag voor de Wmo is, wordt er meteen een melding opgestart. Hiervan krijgt u een bevestiging per brief. Daarmee laten we u weten dat we uw melding hebben ontvangen. Vanaf de datum van deze brief heeft de gemeente zes weken de tijd om uw melding te onderzoeken. Binnen zes weken krijgt u een brief met een plan van aanpak.

 1. Gesprek

Na ontvangst van uw melding onderzoekt de gemeente welke oplossing bij u past. We nodigen u uit voor een persoonlijk gesprek. We bespreken de manieren die er zijn om u te helpen. Vindt u het moeilijk om dit alleen te doen? Er mag altijd een familielid of bekende bij het gesprek aanwezig zijn. U kunt ook gebruik maken van een gratis cliëntondersteuner
Welke manieren van hulp bespreken we met u tijdens het gesprek?

 • Steun of hulp van mensen om u heen;
 • sociaal functioneren zoals het deelnemen aan (sport)verenigingen, kerken of vrijetijdsvoorzieningen;
 • deelnemen aan (vaak gratis) voorzieningen of activiteiten. Neem al eens een kijkje op het Sociaal Plein, Partners in Welzijn of bij de Wijksteunpunten voor de mogelijkheden;
 • speciale Wmo-voorzieningen op maat. Bijvoorbeeld hulp in het huishouden of een aanpassing aan uw woning. De gemeente kan hier een eigen bijdrage voor vragen.
 1. Uitkomst onderzoek

Heeft u meegewerkt aan het onderzoek en alle informatie gegeven die we nodig hebben voor het onderzoek? Dan krijgt u binnen zes weken het gespreksverslag met de resultaten van het onderzoek. Hierin staat of en hoe we u kunnen helpen.

 1. Officieel hulp aanvragen

Bent u het eens met het voorstel voor hulp op maat? Dan tekent u het reactieformulier voor akkoord en heeft u een officiële aanvraag gedaan voor hulp op maat.

 1. Besluit

Na ontvangst van uw officiële aanvraag beslissen wij binnen tien werkdagen of u de hulp op maat krijgt. U krijgt een brief met onze beslissing. 

De gemeente biedt de volgende soorten hulp op maat: 

 • individuele begeleiding
  (bijvoorbeeld hulp bij het zo zelfstandig leren oplossen van problemen; hulp bij het leren voeren van gesprekken met officiële instanties, hulp bij het (opnieuw) leren van vaardigheden zodat u zelfstandig kunt wonen)
   
 • groepsbegeleiding met of zonder vervoer
  (bijvoorbeeld voor het behouden en/of krijgen van sociale contacten bij dementie; voor het verkrijgen van een gezond dag- en nachtritme en het ontwikkelen van basisvaardigheden waardoor het volgen van een opleiding/het vinden van werk mogelijk wordt)
   
 • kortdurend verblijf zoals respijtzorg
  (bijvoorbeeld als u dagelijks afhankelijk bent van mantelzorg en uw mantelzorger met vakantie gaat)
   
 • huishoudelijke hulp
  (bijvoorbeeld hulp bij het verschonen van bedden, stofzuigen, dweilen).
 • vervoer
  (bijvoorbeeld hulp bij maatschappelijk vervoer omdat lopen een probleem is, zoals Omnibuzz, een scootmobiel, een driewielfiets)
   
 • aanpassingen aan uw woning
  (bijvoorbeeld een traplift, een douchestoeltje, een inloopdouche)
   
 • hulpmiddelen
  (bijvoorbeeld een rolstoel, een patiënten-tillift).

Gehandicaptenparkeertkaart

Meer informatie over het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart staat op de website.

De hulp is er op gericht om samen te zorgen dat de taken zoveel mogelijk zelfstandig uitgevoerd kunnen worden.

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor Wmo-voorzieningen. Op de website van het CAK leest u alle informatie en voorwaarden over de eigen bijdrage Wmo. 

Informatie over de PGB's kunt u vinden op www.svb.nl.

Het Wmo Adviescentrum is een locatie in het Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen waar medewerkers van de gemeente u helpen met vragen over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). U bent van harte welkom zonder afspraak.

Persoonlijk advies

De medewerker van het Wmo Adviescentrum bespreekt kort met u welke manieren er zijn om u te helpen. De gemeente kan u uitnodigen voor een persoonlijk intakegesprek of komt bij u langs voor een keukentafelgesprek. Soms krijgt u direct een persoonlijk advies.
 

Praktische informatie Wmo Adviescentrum

U vindt het Wmo Adviescentrum in de centrale hal van het Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen (Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Geleen). Komt u via de hoofdingang, dan ligt het Adviescentrum aan de linker kant. 

Het Wmo-adviescentrum is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

 

Op donderdag 25 april sluit het Wmo Adviescentrum een uurtje eerder dan gepland. Het Adviescentrum is dan geopend tot 12.00 uur. 

Bekijk hier alle zorgaanbieders die in 2024 een contract met de gemeente hebben.

Werkafsprakenboek

De drie samenwerkende gemeenten (Beek, Stein en Sittard-Geleen) hebben in het kader van de aanbesteding 2022 nieuwe overeenkomsten gesloten met verschillende dienstverleners. De overeenkomsten hebben betrekking op Begeleiding, Groepsbegeleiding, Bereikbaarheid en beschikbaarheid, Intramuraal wonen en Kortdurend verblijf. Het Werkafsprakenboek (pdf 1018kB) is een praktische uitwerking van deze overeenkomsten die gelden vanaf 1 januari 2022.

Ondersteuningsplannen

Meer informatie over het aanleveren van de ondersteuningsplannen leest u in deze brief.

Arbeidsmatige dagbesteding en taak hoofdaannemer

Meer informatie over wijzigingen in de vergoeding voor arbeidsmatige dagbesteding en wijziging in de taken van de onderaannemer leest u in de bijlage (pdf,163kB).

Inkoop maatwerk ondersteuning 2022 

Vanaf 1 januari 2022 geldt het contract Maatwerk Ondersteuning*. Dit is een semi-open house inkoop voor Wmo-zorgaanbieders. De uiterste inschrijfdatum was 17 juni 2021. Diverse aanbieders en onderaannemers hebben zich aangemeld. Een aantal partijen zijn toegelaten als onderaannemer. Op dit moment zijn geen nieuwe inschrijvingen mogelijk, tenzij de samenwerkende gemeenten besluiten tot een tussentijdse openstelling van de toelatingsprocedure.

Tussentijdse openstelling

Een tussentijdse openstelling wordt overwogen als binnen de Westelijke Mijnstreekgemeenten:

 • gewijzigde behoefte is;
 • het aantal gecontracteerde aanbieders (inclusief hun onderaannemers) niet genoeg is voor de vraag en behoefte en nieuwe aanbieders nodig zijn

Onderaannemers

De administratieve last voor een onderaannemerschap is voor alle partijen groot. Omdat de huidige gecontracteerde aanbieders en onderaannemers voldoende is voor de vraag, is een uitbreiding van onderaannemers niet nodig en niet wenselijk. 

Als de situatie verandert, dan geldt onderstaande:

 • onderaannemers melden zich aan via inkoopwmo@sittard-geleen.nl
 • het is de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer om de te controleren of de onderaannemer aan alle voorwaarden voldoet 
 • de hoofdaannemer zorgt voor een complete set aan geldige en juist ingevulde formulieren
 • na het uploaden van de complete stukken controleert de afdeling inkoop samen met leveranciers- en contractmanagement binnen 2 weken of de onderaannemer aan de eisen voldoet 
 • een verzoek tot onderaanneming wordt alleen in behandeling genomen als de documenten compleet zijn. Is dit niet het geval, dan wordt het verzoek tot onderaannemerschap afgewezen. Het opnieuw aanleveren van aangepaste documenten is alleen toegestaan na goedkeuring van de gemeente. 

* individuele en groepsbegeleiding, bereikbaarheid en beschikbaarheid, intramuraal wonen en kortdurend verblijf

Facturatieprotocol Wmo 2024 begeleiding

Wmo in begrijpelijke taal

Iedere gemeente legt in regels vast hoe de ondersteuning vanuit de Wmo geregeld wordt. De gemeenteraad heeft deze regels vastgesteld in een zogenaamde verordening. In de publieksversie van de verordening Wmo van de gemeente Sittard-Geleen leggen we in begrijpelijke taal uit wat in deze regels staat.

Download publieksversie Verordening Wmo 2022 (pdf)

Wachttijden huishoudelijke ondersteuning

Er is een personeelstekort bij aanbieders van huishoudelijke ondersteuning. Dit leidt tot langere wachttijden. Dit betekent dat het ongeveer 2 tot 4 maanden kan duren voordat u huishoudelijke ondersteuning krijgt. We begrijpen dat dit vervelend voor u is. Alle aanvragen worden zorgvuldig opgepakt en in de week van ontvangst bekeken. Als er sprake is van spoed nemen we direct contact op.

Wij doen er alles aan om u te helpen. Wat kunt u zelf doen? Misschien dat iemand in uw omgeving u tijdelijk kan helpen. Of u koopt zelf huishoudelijke ondersteuning in via een persoonsgebonden budget. Neem in het laatste geval contact op met de gemeente via (046) 477 88 41 of via wmo@sittard-geleen.nl