Bestuurlijke integriteit

“Integriteit heeft alles te maken met de kwaliteit van het openbaar bestuur. Ook kan integriteit het vertrouwen van de burgers in hun overheid maken of breken. De overheid moet dus prioriteit geven aan integriteit, temeer omdat zij werkt met publieke middelen en op veel terreinen een monopolypositie heeft”.

Zo luiden de eerste zinnen in de Handreiking Integriteit van Politieke Ambtsdragers van de Rijksoverheid

Door het toenemen van de rol van participerende burger, de rol van social media en de belangstelling voor integriteitsvraagstukken is de zichtbaarheid van burgemeester en wethouders steeds groter geworden. Daarnaast vervullen zij een voorbeeldfunctie voor de burgers en voor hun ambtenaren. Daarom wordt van een burgemeester of een wethouder verwacht dat deze permanent alert is op het effect van handelingen en gedragingen op het aanzien en de integriteit van het politieke ambt.

Wat is bestuurlijke integriteit?

Bestuurlijke integriteit betekent dat de verantwoordelijkheid die met het politieke ambt samenhangt wordt aanvaard.

Integriteit is meer dan het naleven van wetten en regels. Het gaat vooral om het gesprek over de kenmerken van behoorlijk bestuur, zoals gelijkheid, rechtmatigheid, legitimiteit, openheid.

Integere bestuurders laten zien dat zij dienstbaar zijn aan de gemeente en diens organisaties en burgers. Zij handelen functioneel, transparant en onpartijdig. Zij zijn betrouwbaar en gedragen zich zorgvuldig en vanuit respect.

Gedragscode voor Burgemeester en Wethouders 

De Gedragscode voor Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen biedt houvast voor de toepassing van de integriteitsnormen die gelden voor de bestuurders van de gemeente Sittard-Geleen.

Vergoedingen collegeleden

Bij de gemeente Sittard-Geleen ontvangen collegeleden alleen vergoedingen waarvoor een rechtmatige grondslag bestaat. Daarbij hanteert het College van Burgemeester en wethouders het uitgangspunt van terughoudendheid. Dat betekent dat de grenzen van wat mag, niet worden opgezocht. Het college is transparant in de afwegingen als het gaat om besteding van publieke middelen en is hierop aanspreekbaar.

Burgemeester en wethouders ontvangen een salaris dat wordt bepaald door de inwonersklasse van de gemeente. Daarnaast ontvangen zij een vaste maandelijkse vergoeding voor ambtskosten. Deze vergoeding wordt jaarlijks door de Rijksoverheid vastgesteld en is bedoeld voor kosten die samenhangen met het ambt en die níet bij op andere wijze door de gemeente worden vergoed. Denk hierbij aan representatieve kleding en verzorging, attenties voor ondersteunend personeel, contributies beroepsverenigingen en individuele consumpties.

Functionele kosten en reiskosten worden vergoed door de gemeente. In de Handreiking Integriteit van Politieke Ambtsdragers van de Rijksoverheid is precies bepaald welke kosten gezien worden als functionele kosten en welke niet.

Wanneer het collegelid functionele kosten zelf voorschiet, kan deze de betreffende kosten bij de gemeente declareren.

Omdat we helder willen zijn over de betalingen die van de zakelijke rekening van de gemeente Sittard-Geleen naar de privérekening van de collegeleden plaatsvinden, publiceren we elk kwartaal een overzicht van de door de collegeleden ingediende declaraties 

Geschenken aan collegeleden

Alle geschenken die een collegelid vanwege zijn ambt ontvangt, worden gemeld en geregistreerd. Als het geschenk of de gift een waarde vertegenwoordigd van meer dan € 50,- dan wordt het geschenk of de gift eigendom van de gemeente en zoeken we er een gemeentelijke bestemming voor. Een geschenk met een waarde van minder dan € 50,- mag het betreffende collegelid behouden. Omdat we helder willen zijn over de ontvangen geschenken, publiceren we elk kwartaal een overzicht.

Nevenfuncties collegeleden

Een collegelid mag geen nevenfuncties vervullen die strijdig zijn met het belang van de gemeente. Elke nevenfunctie moet worden gemeld, waarbij wordt aangegeven of het collegelid wel of geen inkomsten hiervan ontvangt. Omdat we helder willen zijn over de nevenfuncties van de collegeleden, maken we deze openbaar 

Bekijk de nevenfuncties van 

Melden van integriteitsschending door collegeleden

Als u een vermoeden heeft van niet integer gedrag dan vragen wij u dat te melden.

Wat verstaan we onder niet integer handelen?

  • het inzetten van gemeentelijke middelen voor eigen gebruik
  • corruptie
  • fraude
  • misbruik van bevoegdheden
  • belangenverstrengeling
  • lekken van vertrouwelijke informatie

Hoe melden?

Voor het instellen van een nader onderzoek is het goed als de identiteit van de melder bekend is.

  • Schriftelijk: schrijf een brief aan burgemeester of gemeentesecretaris (u moet dan wel uw naam en adresgegevens vermelden en de brief ondertekenen)
  • Persoonlijk: maak een afspraak met burgemeester en/of gemeentesecretaris

Anoniem

Wilt u liever niet dat uw naam bekend wordt, dan kunt u de melding ook anoniem doen.
Dat kan bij Meldpunt M (Stichting Meld Misdaad Anoniem). Bij dit meldpunt binnenkomende meldingen die behandelbaar worden geacht, worden overgedragen aan de gemeente. Nader onderzoek vindt vervolgens volledig onder verantwoordelijkheid van de gemeente plaats.

www.meldmisdaadanoniem.nl