Gemeenteraad

 • Raadsleden

  De gemeenteraad van Sittard-Geleen bestaat uit 37 raadsleden. Deze raadsleden zijn verdeeld over raadsfracties. Een raadsfractie bestaat uit één of meer raadsleden van dezelfde politieke partij. Op dit moment zijn dat de volgende raadsfracties: CDA (11 zetels), GOB (10 zetels), SP (3 zetels), DNA (2 zetels), Groen Links (3 zetels), PvdA (2 zetels), D66 (2 zetels), SPA (1 zetel), Lokaal Belang (2 zetels), Stadspartij (1 zetel). Wie zitten er in de gemeenteraad? U leest het hier.

 • Vergaderingen gemeenteraad en commissies

  De gemeenteraad vergadert ongeveer elke zes weken, meestal op donderdagavond. Ter voorbereiding op de raadsvergaderingen vinden commissievergaderingen plaats.

 • De raadsgriffie

  De griffie is een onafhankelijk onderdeel van het gemeentelijk apparaat. Doel van de griffie is het ondersteunen van de raad bij al haar taken en het stimuleren van de duale werkwijze van de raad.

 • Gedragscode

  Download hier de gedragscode en integriteitsregels voor raadsleden en burgercommissieleden

 • Uw invloed

  Wat doet de gemeenteraad eigenlijk? Hoe werkt de lokale politiek? Kan ik invloed uitoefenen op wat er besloten wordt? Wat zijn raadscommissies? Wie zitten er in de gemeenteraad? Is het mogelijk om in een vergadering te zeggen wat ik van een onderwerp vind? Als onze wijk een goed initiatief heeft, kan ik dat dan aanbieden aan de gemeenteraad?

 • Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein

  De Rekenkamercommissie onderzoekt hoe publiek geld is besteed en of de voorgenomen doelstellingen van de gemeente ook daadwerkelijk zijn bereikt.

 • De raadscommissies

  Een raadscommissie adviseert de gemeenteraad over besluiten die door de gemeenteraad moeten worden genomen. Daarnaast spreken commissieleden over het beleid van het college en de uitvoering daarvan. Ook kunnen raadsleden en burgerleden zelf onderwerpen agenderen waarover zij willen spreken in de raadscommissie.

 • Bekendmakingen

  Op overheid.nl en officielebekendmakingen.nl staan alle bekendmakingen van de gemeente Sittard-Geleen. Dat zijn bijvoorbeeld verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.

 • Wet en regelgeving

  De gemeente neemt haar besluiten op basis van de wet- en regelgeving van de Europese Unie, het Rijk en de decentrale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen).

 • Brieven aan de raad

  Brieven die aan de raad zijn gericht, worden geplaatst op de lijst ingekomen stukken. U kunt de brieven raadplegen in het Raadsinformatiesysteem (Ibabs). Met de raad zijn afspraken gemaakt over de plaatsing behandeling van brieven.

Uitgelicht